მიკრობიოლოგიის განყოფილება დაარსებულია 1964 წ.

1964-1979 წწ. მისი პირველი გამგე იყო მარიამ მაჭავარიანი. განყოფილების სამეცნიერო საქმიანობის მთავარი მიმართულებებია:

შესრულებულია აგრეთვე გამოკვლევები პროკარიოტების ქემოტაქსონომიის, ბეტონისა და პოლიმერების მიკრობული დეგრადაციის შესახებ.

განყოფილების თანამშრომლებს გამოქვეყნებული აქვთ 400-მდე სამეცნიერო სტატია საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცემებში და 4 წიგნი; მიღებული აქვთ გამოგონებების 10 საავტორო მოწმობა.

ბოლო პერიოდში, მიკრობიოლოგიის განყოფილების თანამშრომლები შეისწავლიან აღმოსავლეთ საქართველოს ნიადაგების მიკროფლორის თვისობრივ და რაოდენობრივ შემადგენლობას და ნიადაგების მიკრობიოლოგიურ აქტივობასა.

მიღებული მონაცემები შეტანილი იქნება საქართველოს ნიადაგების მიკროფლორის ატლასში და საფუძვლად დაედება დეგრადირებული მიწების რეაბილიტაციის რეკომენდაციებს.

განყოფილებაში სხვადასხვა დროს საკანდიდატო და სადოქტორო ნაშრომები შეასრულა 10-ზე მეტმა მკვლევარმა.

ძებნა

Search

ძებნა

Search